สู ต ร ข้าว ห ม ก ไก่ หอม ก ลิ่ น เครื่องเ ท ศ อร่อยอิ่มทั้งบ้าน

เมนูข้าวหมกไก่นี้หลายคนชื่นชอบ แต่อาจหาทานลำบาก หากบ้านไม่ได้อยู่ในตัวเมือง ยิ่งช่วงนี้ การทำอาหารทานเองถือว่าปลอดภัยที่สุด วิธีทำหลายคนคิดว่าคงจะทำ ย า ก แต่ไม่ ย า ก อ ย่ า ง ที่คิดเลย และวันนี้เรานั้นก็มีวิธีการทำมาฝากเราบอกหมดทุกขั้นตอน สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม 1 น่ อ งไ ก่ และสะ โ พ ก ไก่ …

Read More

ปลูก โ ห ร ะ พ า ในน้ำ แค่ไม่กี่วันราก ง อ ก ไวมาก

โหระพา เป็นผักที่ปลุกง่ายมาก แต่บางครั้งเวลานำก้านไปปักลงดิน รากก็อาจไม่งอกได้ วันนี้เราก็เอาวิธีการ ข ย า ย พั น ธุ์ ต้นผักโหระพาแบบใช้น้ำมาฝาก ทุกคนทำต ามได้เลย ผักโตเร็วมาก ๆ ซึ่งเป็นเทคนิคดี ๆ จ า กทางช่ อ ง ด า ว บ้ า น …

Read More

วิธี เ พ า ะ เห็ดฟางในถัง เ พ า ะ ง่ายไม่ต้องง้อโรง เ พ า ะ เห็ด

วันนี้เรานำวิธีการเพาะเห็ดฟางในถัง ที่ได้รับการเผยแพร่จาก ครูชาตรี และ ทางเพจ วิชาชีวิต ได้นำเอาเนื้อหามา ส รุ ป ใ ห้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มาให้ได้ศึกษา และลองทำตามกันดู เผื่อใครสนใจที่จะนำไปต่อยอด เ พ า ะ ทานเองในบ้าน หรือ ทำเป็นอา ชี พ เสริม ข้อดีของการ เ พ า ะ …

Read More

แนะ ป ลู ก ผักกูด สร้าง ร า ย ได้ฝ่าวิกฤต โ ค วิ ด

“ ผั ก กู ด ” ผักพื้นบ้านที่ปัจจุบันมีการปลูกน้อยมาก และกำลังเป็นที่ต้องการของ ต ล า ด ด้วยรสชาติที่อร่อยสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญยังเป็นผักที่ ป ลู ก ง่ายเหมาะ อ ย่ า ง ยิ่งที่จะปลูกสร้าง ร า ย ได้เสริมในช่วงวิกฤต โ ค วิ …

Read More

โรยพื้น ป ลู ก ด้วย เ ป ลื อ ก ไข่ เสริมความหวาน ก ร อ บ ให้ผักผลไม้

เปลือกไข่ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบอาหาร แนะนำว่าห้ามทิ้ง เพราะเปลือกไข่สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะประโยชน์ทางการเกษตร วันนี้จึงขอนำเสนออีกหนึ่ง สู ต ร ที่รับรองว่าได้ผลดี นั่นคือ การรอง พื้ น หลุมด้วยเปลือกไข่ รับรองว่า สู ต ร นี้ช่วยให้พืชผักผลไม้ ห ว า น กรอบอร่อย สิ่งที่ต้องเตรียม 1 เ ป ลื อ …

Read More

เหตุผลที่ทุกบ้านต้องมี ศ า ล พระภูมิเสริม สิ ริ มงคล

ศาลพระภูมิ ความ เ ชื่ อ ของพราหมณ์ ฮินดู ถือเป็นเรื่องสิริมงคลแก่บ้าน ผู้อยู่อาศัย ด้วยความ เ ชื่ อ ที่ว่าศาลพระภูมิคือพระชัยมงคล สิ่ง ศั ก ดิ์ สิทธิ์เทพที่ปกปัก รั ก ษ า คุ้มครองให้คนในบ้านร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้า การตั้งศาลพระภูมินั้นนอกจากความ เ ชื่ อ แล้ว …

Read More

ทำไม ถ ว า ย น้ำ 1 แก้ว ได้บุญใหญ่กว่าสร้าง วิ ห า ร

การทำ บุ ญ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด ไหว้พระทำบุญ การใส่ บ า ต ร ในตอนเช้า การถวาย สั ง ฆ ท า น การช่วยเหลือผู้ที่ ย า ก ไร้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆ ในการสร้าง บุ ญ สร้างคุณความดีที่ติดกับตัวของเราไปตลอด ถวายน้ำแค่ …

Read More

สู ต ร ทำอาหารเลี้ยงเป็ดให้ไข่ ด ก ฟ อ ง โต

สำหรับคนที่เลี้ยงเป็ด พั น ธุ์ ไข่ วันนี้นำ สู ต ร อาหารเร่งไข่มาฝากกัน สู ต ร อาหารเป็ดเร่งไข่ดก 1 เตรียมอาหาร รำอ่อน 1 ส่วน ผสมหัวอาหารไก่ 1 ส่วน และใบตำลึง 1 กำมือ นำมาทุบแช่น้ำ 5 ลิตร ผสมให้เป็ดกิน 1 …

Read More

การ โ อ น มรดกที่ ดิ น เมื่อเจ้าของที่ดิน จ า ก ไป

เมื่อมีคนจากไปมรดกย่อมตกทอดแก่ ท า ย า ท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียนก็อาจจะยุ่ง ย า ก หน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับมรดกที่ดินกันคร่าวๆ มรดกที่ดิน เมื่อมีคนจากไป ท า ย า ท จะรับ ม ร ด ก อาจทำได้ …

Read More

เคล็ดลับ ซั ก ผ้าให้ ห อ ม เหมือนส่ง ร้ า น

สำหรับการ ซั ก ผ้าด้วยเครื่อง ซั ก ผ้ า หลายคนคงจะเจอปัญหาเดียวกันคือ ซักแล้วผ้าไม่หอม กลิ่นน้ำ ย า ปรับผ้านุ่มไม่ติดผ้า วันนี้เรามี สู ต ร ซั ก ผ้าให้หอม ด้วยวิธีง่ายๆ มาฝากกัน โดยทาง เ พ จ ของมันต้องมี บอก สู …

Read More