พระพุ ทธรูปคู่บ้า นคู่เมือง ชีวิ ตนี้ต้องไปกร าบสักค รั้ง

ตำน านความ ศั ก ดิ์ สิทธิ์ข องพระพุ ทธรูปคู่บ้ านคู่เมืองของเราที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความ ศั กดิ์สิทธิ์ ที่ชีวิตนี้ต้องไปกราบสั กครั้ง อันได้แก่ หลว งพ่อโสธร หลวงพ่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อ สมปรารถนา หลวงพ่อพระใส ๑.หลว งพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวั ดฉะเชิงเทรา …

Read More

วิธีเสริ มบารมีท างด้า นการ เ งิ น ทำแล้วชีวิต ดี ขึ้น

หากท่านไหน รู้สึ กว่าการเงิ นไม่คล่องสักที วิบากก รร มทางการเงินเยอะเหลือเกิน ใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที หรื อมีปั ญหาการเ งิน ตลอด แสดงว่าชาติที่แล้ว ติดหนี้ก ร ร มเขาไว้เยอะ ต้องแก้ด้วยวิธีการเหล่านี้ •ก ารถวาย ข้าว ส า ร หนักกว่าน้ำหนักตัวเรา ณ ปัจจุบัน บวก 1 …

Read More

เคล็ดลับใช้รีโมทแอร์ให้ป ระหยั ดไฟ

เค ยสงสัยกันไหมว่าปุ่ มต่างๆ ที่อยู่บนรีโมทแอร์นั้นมีไว้ทำอะไรบ้าง วันนี้เราได้นำข้อมูลดีๆมาฝากกัน เพื่อครั้งต่อไป จะได้งา นแอร์ได้ อ ย่ า ง ถูกรูปแบ บและเหมาะกับอากาศในช่วงนั้นๆ โดยผู้ผลิ ตแอร์ในปัจจุบันได้ใส่โหม ดการทำงานหลั กพื้นฐานมาให้ 4 โหมดการทำงาน ได้แก่ โหมด Auto, Cool, Fan, Dry และสำหรับแอร์รุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นที่มาพร้อมด้วยฟังชั่นเสริ มมากมาย อาจจะมีอีกหนึ่ …

Read More

3 ราศี ตื่นจากฝันร้าย กลายเป็นเศรษฐีในเร็ววัน

3 ราศี ตื่นจากฝันร้าย กลายเป็นเศรษฐีในเร็ววัน ร า ศีมั งกร ช่วง 6 ปีก่อน ยอมรับเลยว่าคุ ณเป็นคนที่อดทนอย่ างที่สุด ทุ่มเททำทุกอย่ างเพื่อคนที่คุณรัก แต่ไม่ต้องห่วง เพราะจากนี้สิ่งที่คุณเคยทำมานั้นจะตอบแทนคุณ ชีวิตจะกลับมาดีมากอีกครั้ง จะมีทุกอย่ างที่ฝัน แต่ต้องค่อย ๆ พย าย ามทำ พย ามย ามสร้าง มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ …

Read More

3 วันเกิดนี้ดวงเฮง มือจับทอง เงินกองไหลมา

วันอั งค าร หน้าที่ก ารงานเด่นชัดมากในช่วงนี้ ทุกอย่ างจะเกิดจากความฉลาดและมองการณ์ไกลของคุณ ที่มองเห็นช่องทางเพิ่มร ายได้และยอ ดข า ยได้ดีกว่าเดิม ใครทำงานบริ ษัทเจ้านายก็รักเอ็นดูเป็นพิเศษ ช่ วงนี้คนทำกิจการส่ วนตัวยอ ดข า ยก็บว กมากกว่าเดิมโดยเฉพาะช่อ งทางการข า ยทางออนไลน์ และยิ่งหลังสิ้นเดือน นี้ไปแล้ว คุณยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการเสี่ยงโชคด ว ง …

Read More