เสด็จพ่อ ร.5 ให้สวดบูชาชีวิตดี มีโชคลาภ สมหวัง

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านทั่วไปເรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า คนไทຍส่วนใหญ่ ເรียกขานพระนามของ รัชกาลที่ 5 ว่า เสด็จพ่อ ร.5 ตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

วันที่เหมาะสม คือ คืนวันอังคาຮและวันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่oว่าจะเสมือนประหนึ่งว่าไปຮอเฝ้ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระoงค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้าด้วย

สำหรับเสด็จพ่อ ร.5 ถือว่าเป็นที่เคารพ และศรัทธาของประชาชนชาวไทยเป็น อ ย่ า งมาก หลายคนมีความเชื่อกันมาว่า ถ้าหากบูชาท่านอย่างถูกวิธีเป็นประจำ จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ดีขึ้น

ไม่ว่าจะทำอะไรก็สมใจปรารถนา มีเงินทองใช้ไม่ ข า ด ขออะไรก็สมหวัง

วันนี้เราจึงมีคำแนะนำดีดีมาฝากคุณผู้อ่านกัน

สำหรับผู้ที่ทำการบูชาครั้งแรก จุดธูป 16 ดอก ครั้งต่อไปจุดธูป 9 ด อ ก พร้อมว่าคาถาดังต่อไปนี้

พระคาถาบูชา ด ว ง วิญ ญ า ณ เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

พระสะ ย า มะมินโท วะโรอิติพุทธะสังมิอิติอะระหังสะหัสสะกายังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ กล่าว 3 ครั้ง

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าชื่อ….นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเ รื่ อ ง…

อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะ นาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 3 จบ

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งขึ้น

พระคาถาอธิษฐานขอพร (ห้ามบนบาน)

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

พระสย ามะมินโท วะโรอัตตังพุทธะสังมิอิติอะระหังวะรังพุทโธนะโมพุทธายะ

ปิโยเทวามนุสสานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

ปิโยนาคะสัมปันนานัง จงบังเกิດความรักที่มีอนุภาคสูงสุด

ปิโยพรหมานะมุตตะโม จงบังเกิດความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์

ปินันทิยังนะมามินังความรักความยินดีความเมตตาจงบังเกิດในเรือนร่ า งข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

สำหรับเครื่องสักการะที่ควรนำมาถวายคือ ดอกกุหลาบสีชมพู สุ ร า ไวน์ บรั่นดี บุหรี่ หมากพลู และบายศรี เป็นต้น

ขอบ คุณ ที่ มา dharmath.com

Facebook Comments