ทำอะไรก็ติ ดขัด ลองจุ ดธูป 16 ดอ ก ปั กไว้กลางแจ้ง ชีวิตเปลี่ยน

เคยสงสัยไหม ทำอะไรก็มีแต่ติด ขัด เงินฝืดเคือง ค้ า ข า ยไม่คล่องมือ แก้ไม่ห า ย

หากใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้พบเจอแต่ อุปสรรค ทำมาหากินไม่ขึ้น ในส่วนนี้ อาจเข้าใจได้ว่าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ แต่ชีวิตก็ยังพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี

ดูเหมือนว่าจะไม่มีเ รื่ อ งดีเกิດขึ้นรอบตัว รู้สึกเหนื่อยและท้อ ทำดีไม่ได้ดี เจอแต่ปัญหาเข้ามารุมเร้า ต่อให้ขยันขนาดไหน เมื่อ กำลังจะดีขึ้นก็มีเหตุที่ ทำให้ต้องเสียเงิน เสียใจ

และต้องกลับไปลำบากใหม่อีกรอบ เหมือนว่า ย ่ำ อยู่กับที่ ไม่ขยับไปไหน

วันนี้เรา มีบทสวดเพื่อแก้ ก ร ร ม ช่วยให้การเงินคล่อง มือขึ้น ด้วยวิธีง่ายตั้งสมาธิและตั้งใจ จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอ ก อ ก16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน ช่วยเปิดทางโล่งให้

วิธีการ คือ ให้ทำการจุดธูป 16 ดอ ก โดยห้ามใช้ปากเป่า ให้ใช้มือพัด แล้วท่อง นะโมตัสสะ 3 จบ

ตั้งจิตอ ธิษฐ าน อัญเชิญครูบาอาจารย์ สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม

พระสงฆ์ นาคราช บิดามารดา ทุกภพทุกชาติ

และเทวดาที่คอยปกปัก รั ก ษ าคุ้มครองเราประจำตัว รวมถึงโครงมหาเทพทุกพระองค์

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหล า ย 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 พระภูมิ

รวมถึงพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ เจ้าที่เจ้า

เรือน เจ้าก ร ร มนายเวร เจ้าบุญคุณนาย ผีบ้านผีเรือน ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ทุกภพทุกชาติ

ที่ตัวข้าพเจ้าเคยผูกพันกัน มาตั้งแต่ในอ ดีต ให้มารับรู้รับฟัง คำขอขมา

คำขอถอนคำที่มีต่อ กัน ทั้งในอ ดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยคำว่า

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอขมา ก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ร ร มจีก ร ร ม

และมโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหล า ย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤnธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าก ร ร มนายเวร

เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะต าของข้าพเจ้าทั้งหล า ย โปรดอโหสิ

ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ

อ ย่ า ได้โ ก ร ธเคือง อ ย่ า ได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอน

คำสาปที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดอันเกิດจาก ข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ

หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหล า ยก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย

ขออนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์

มหาโพธิสั ต ว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตต า และประทานพรแก่ข้าพเจ้า

ด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

และให้การดำรงชีวิตของ ข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป และขอให้มีโชค

มีลาภ มีเงิน มีทอง เหลือ กินเหลือใช้เหลือเก็ บ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีด้วยเถิด

และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดี มีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรม

เข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขอให้สั ต ว์โลกทั้งหล า ยใน 3 ภพ จงพ้นจากภั ยพิบัติและเคราะห์ทั้งปวงเถิด สาธุ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ พ ญ า ยม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอ ดพ้นจากความ ทุ ก ข์ ย าก ลำบาก และภั ยพิบัติทั้งปวง

ขอบ คุณ ที่ มา postsod

Facebook Comments