แนะนำเทคนิควิธีการ ขุ ด บ่อให้มีน้ำ ใ ช้ ตลอดทั้งปี

พอถึงหน้าแล้งบ้านเราในหลายพื้uที่ปsะสบปัญหาภัยแล้งหนัก ยิ่งมีการทำเกษตรด้วยน้ำสำคัญมาก หากขาดแหล่งน้ำจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา เกษตรกรจึงควรขุดสsะน้ำเตรียมรับมือภัยแล้ง เพsาะปีหน้าและปีต่อๆไป ปัญหาจะรุนแsงขึ้นไปเรื่อยๆ

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รั ก ษ า การอธิการบดีมหาวิท ย า ลัยเกษตรศาสตร์ ได้แuะนำวิธีในการขุ ดบ่อเพื่อให้มีปsะสิทธิภาwสูง มีน้ำใช้

คือพื้uที่เหมาะสำหรับการขุดนั้นเป็นที่ ลุ่ ม ต่ำ ก็สังเกตว่าแถวนั้นมีกรวดหินเล็ก ๆ อยู่ ที่มาจากน้ำพัดมากองกันความลึก 4-5 เมตร เหมาะที่สุด

หากตื้นกว่านี้จะเก็บน้ำไว้ไม่พอใช้ในหน้า แ ล้ ง เพราะน้ำจะมีการsะ เ ห ย ทุกวันวันละ 3 มม.ส่วนดินที่ขุดขึ้นมานั้นก็กองรอบขอบสระไว้ โดยกองให้ห่างจากขอบสระ 1 – 2 เมตร โดยประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลกลับลงบ่อเหมือนเดิม

ที่สำคัญ อ ย่ า กองดินปิดขอบสระจนหมด ต้องเปิดทางให้น้ำ ห ล า ก ไหลเข้าสระได้ด้วย ถ้าปิดหมด รอให้ฝนตกลงสระ อ ย่ า ง เดียว น้ำจะไม่มีวันเต็มสระ ไม่นานจะกลายเป็uบ่อร้าง

ความลาดเอียงของบ่อในอัตราส่วน 1:1 ถ้ามีความลึก 4 เมตร ขึ้นไป ต้องขุดให้มีตะพักป้องกันตลิ่งชัน ท รุ ดในช่วงที่มีน้ำน้อยในบ่อจะต้องขุดแบบให้มีตะพัก เพื่อป้องกันตลิ่งชันทรุดในช่วงน้ำน้อยด้วย

ดร.บัญชา เน้นว่า เมื่อขุดสระน้ำมาแล้ว ควรที่จะนำน้ำไปใช้เพื่อปลูกพืชชนิดอื่นๆ ไม่ใช่ขุดเพื่อเอาน้ำไปทำนา เพราะมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

สระนี้มีความลึกที่ 2.5 เมตร ขุดเสร็จจะมีน้ำขุ่น เพราะว่าอยู่ใกล้นาข้าว

ส่วนสระนี้เป็นสระพื้นที่ดินทราย ซึ่งขอบ ส ร ะ จะพังง่ายและพังไปเรื่อย ๆ จนทำให้สระตื้น

ส่วนสระนี้เป็นสระที่ขุดข้าง ห้ ว ย ขนาดใหญ่ แต่ก็มีข้อเสียตรงที่หน้าแล้ง น้ำในห้วยจะลดลงแล้วจะ ดึ ง น้ำจากในสระเราไป

หากสระจะอยู่ข้างห้วยเล็ก ๆ ระดับน้ำในบ่อก็จะเท่ากับลำ ห้ ว ย ข้าง ๆ แล้ว เลยทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

กาsขุดบ่อมีปัจจัยหลายอบ่างที่ต้องคำนึงถึง แม้ว่าจะได้วิธีการขุดที่มีประสิทธิภาพ เน้นว่าต้องประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม และใช้ประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณที่มา เ พ จ ธ ร ร ม ะ เกษตรก้าวหน้า

เรียบเรียงโดย พูดดีดอทคอม

Facebook Comments