เผยเคล็ดลับใช้ส าบ เ สื อ ป้องกันกำจัด ศั ต รู พืช

ส า บ เสือ ถือเป็น วัช พื ช นอกจากนำผลิต เ จ ล แต้มสิว แล้วจากงาน วิ จั ย ของกรมวิชาการเกษตร ยังพบว่าสามารถนำมาใช้ป้องกันกำจัดหนอนใยผัก

หนอนกระทู้ เพ ลี้ ย อ่อน ด้วงถั่วเขียว ฆ่ า เ ชื้ อร า แ บ ค ที เ รี ย และ ไว รั ส สาเหตุ โ ร ค พืชได้อีกด้วย มี ส า ร ออก ฤ ท ธิ์ คือ limonene, pinene และ naphthoquinone

มีวิธีการใช้ดังนี้

1 ต้นและใบ ผึ่ง ลมให้แห้ง บดเป็นผง แช่น้ำ 400 กรัม/น้ำ 3 ลิตร ถ้าใบ อย่ า ง เดียวใช้ 400 กรัม/น้ำ 8 ลิตร กวนตั้งทิ้งไว้ค้างคืน กรองเอากากออก

นำมา ฉี ด พ่ น ทุก 7 วัน ป้องกันและไล่หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก

2 นำต้นสาบเสือมาหมักด้วย เห ล้ า ขาว 24 ชั่วโมง (500 กรัม/ เ ห ล้ า 1 ลิตร) หมักค้างคืน

กรองออกมานำไปพ่ นป้องกันกำจัด โ ร ค พืชที่เกิดจาก เ ชื้ อร า และ แบ ค ทีเรีย และหนอนใยผัก

3 ใบสด 10 กรัมผสมกับใบแห้ง 30 กรัม บดให้ละเอียด แล้วนำมาคลุกถั่วเขียว 100 กรัม

สามารถป้องกันกำจัด แ ม ลง ด้วยถั่วเขียว และมอดข้าว ส า ร

ขอบคุณที่มา facebook เพจ สำนั ก ค ว บ คุ ม พืชและวั สดุการเกษตร

Facebook Comments