เคล็ดลับกระ ตุ้ น ย อ ด ผักหวาน ป่ า ให้เก็บได้เยอะ ทัน ข า ย

ผักหวานป่าจัดเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีผู้บริโภคนิยมบริโภคกันมาก ความต้องการทางการ ต ล า ด สูง ปริมาณผลผลิตผักหวานป่าในธรรมชาติจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ

จึงทำให้เกิดการเก็บ เ กี่ ย ว ใบผักหวานแบบ ตั ด กิ่ง โค่นต้นเพื่อเก็บใบอ่อนให้ทันต่อผู้บริโภค

วันนี้จึงนำวิธีกระ ตุ้ น ยอดผักหวานป่าเพื่อเก็บจำ ห น่ า ย มาฝากกัน

เมื่อผักหวานเริ่มโตเต็มที่ ให้ทำการ ตั ด แต่งกิ่ง โดย หั ก ปลายกิ่งแขนงทิ้ง ให้เหลือ ย า ว 15-20 ซม.

จากนั้นนำใบแก่ บางส่วนทิ้ง เหลือ ติ ด กิ่งไว้ประมาณ 3-4 ใบ แล้วรดน้ำเล็กน้อยให้น้ำพอ ดิ น ชื้น

จากนั้นสัง เ ก ตุ ว่า เมื่อยอดเริ่มออก ย า ว ประมาณ 15-25 ซม. สามารถเก็บไป ข า ย ได้เลย

แนะนำหลังการเก็บผลผลิตแล้ว ให้ทำการบำ รุ ง ต้นอีกครั้ง โดยใส่ ปุ๋ ย คอก ต้นละ 1-2 ถังสี โดยทำการ โ ร ย รอบต้นนั่นเอง จากนั้นรดน้ำเล็กน้อย เพื่อบำรุงต้นให้กลับมาออก ย อ ด ได้อีกครั้ง

Facebook Comments