อ ย า ก ให้รักยืนนาน อ ย่ า ปล่อยให้ผู้ ห ญิ ง ล้างจานคนเดียว

สมัยนี้ผู้หญิงและผู้ชายต่างก็มี ศั ก ดิ์ ศรีเท่าเทียมกัน ออกไปหาเงินเข้าบ้านด้วยกันทั้งคู่ ทำให้เวลาส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าแม่บ้านก็หมดไปกับการทำงาน จนสะสมให้มี ปัญหางานบ้าน

ยิ่งถ้าบ้านไหนต้องดูแลทั้งลูก ทั้งคุณสามี ทำงานทั้งในบ้านนอกบ้านแบบนี้ เหนื่อยและ ท้ อ หนักไป ผลที่ตามคงหนีไม่พ้นการ ท ะ เ ล า ะ กัน

โดยสถาบันสร้างครอบครัว ใน ส ห รั ฐ ฯ (Council of Contemporary Families) ได้ติดตามศึกษาเรื่องความสัม พั น ธ์ ระหว่างการทำงานบ้านของคู่รัก

ที่เป็นคู่รักต่าง เ พ ศ และมีฐานะปานกลาง-ล่าง จากงานบ้านหลากหลายประเภท เช่น ซื้ อ ของเข้าบ้าน ซักผ้า รีดผ้า และทำความ ส ะ อ า ด บ้าน

ซึ่งพบว่า ผู้ที่ตกเป็นฝ่ายรับ ภ า ร ะ ห น้าที่ล้างจาน ส่วนใหญ่เป็น ฝ่ า ย หญิง และหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายชายเลย จะมีความรู้สึกเหนื่อย ห น่ า ย ในชีวิตคูู่ จนมีปัญหาทะ เ ล า ะ เบาะแว้งกันมากขึ้น

เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีฝ่าย ช า ย คอยสลับหน้าที่ ช่ ว ย ล้างถ้วยล้างชาม กลุ่มนี้จะมีความสัม พั น ธ์ ดำเนินไปด้วยดี และฝ่ายแม่บ้านจะรู้สึกแฮปปี้มากๆ ที่คนรักยื่นมือเข้ามาช่วย ล้ า ง จานเมื่อเทียบกับงานบ้านอื่นๆ

นอกจากนี้ในงาน วิ จั ย ยังพบข้อมูลที่ไม่น่าอภิรมย์สำหรับแม่บ้านอีก อ ย่ า ง คือ ผู้หญิงมักถูกผลักไสให้แบกรับงานบ้าน เช่น ซักผ้า ล้างห้องน้ำ และล้างจาน

ขณะที่พ่อบ้านจะทำงานสบายๆ อ ย่ า ง พวก ตั ด หญ้า ทิ้งขยะ ล้างรถ หรือ งานจำพวกที่ไม่ต้องไป ยุ่ ง เกี่ยวงานที่หนักเหล่านั้น

ซึ่งปัญหาที่ดูเล็กน้อยนี้ จะค่อยๆ สะสม จนทำให้ผู้หญิงยิ่งรู้สึกถูก ก ด ขี่เสมือน ท า ส รับใช้ จนความ อ ด ทนในการชีวิตคู่จบลงที่การ ห ย่ า ร้างในที่สุด

ดังนั้น คู่รักไหนที่ อ ย า ก ถนอมความรักให้ ย า ว นาน ก็เริ่มจากเรื่องง่าย อ ย่ า ง การช่วยกันแบ่งเบาภาระงานบ้าน

เธอกวาดฉันถู ฉัน ซั ก เธอตาก ช่วยกันล้างจานบ้าง สลับหน้าที่ความรับผิดชอบกันไป บ้านของเราช่วยกันดูแล ความ รั ก และความสุขในชีวิตคู่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ แน่นอนค่ะ

ขอบคุณที่มา g a n g b e a u t y

Facebook Comments