ส อ น การทำน้ำหมัก ลู ก ย อ ไล่ แ ม ล ง มากวน

ลูก ย อ ผลเป็นชนิดผลรวม เช่นเดียวกับน้อย ห น่ า และขนุน เชื่อมติดกันเป็น ผ ล ใหญ่ดังที่เราเรียกผลหรือหมาก ขนาดผลกว้างประมาณ 3-5 ซม.ย า ว 3-10 ซม. ผิวเรียบเป็นตุ่มพอง

ผลอ่อนจะมีสีเขียวสด เมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมเขียว และเมื่อสุ กจะมีสีเหลือง และเปลี่ยนเป็นสีขาวจนเ น่ า ตามอายุผล

เ ม ล็ ด ในผลมีจำนวนมาก เ ม ล็ ด มีลักษณะแบน ด้านในเ ม ล็ ด เป็นถุงอากาศทำให้ลอยน้ำได้ ผิวเมล็ดมีสีนํ้าตาลเข้ม

ซึ่งวันนี้นำวิธีการนำ ลูกยอมาทำน้ำห มั กไล่ แ ม ล งมาฝากกัน ซึ่งถือเป็นน้ำห มั ก ชีวภาพที่ปลอด ภั ย ทั้งต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

เตรียม

1 ลูกยอสุก 1 กก.

2 จุ ลิ น ท รี ย์อีเอ็ม 1 แก้ว

3 ก า กน้ำตาล 1 แก้ว

4 ภาชนะสำหรับบรรจุ ขวด โ ห ล แก้วพร้อมฝาปิดหรือขวดพลาสติกสีขาว

วิธีทำ

นำลูกยอสุกมา สั บ ให้ละเอียด ใส่น้ำพอท่วม

หลังจากนั้น ผสม จุ ลิ น ท รี ย์ อีเอ็ม ก า ก น้ำตาล คนให้เข้ากัน

ห มั ก ไว้ 10 วัน พอได้ที่กรองเอาแต่น้ำมาใช้

วิธีใช้น้ำ ห มั ก ชีวภาพ

ส า ร ไล่แ ม ล ง 1 แก้ว ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉี ด พ่ น รด ราด

ขอบคุณที่มา ชีววิถีเพื่อการพัฒนา อ ย่ า ง ยั่งยืน

Facebook Comments