สอน เ พ า ะ เมล็ดมะ ก รู ด ให้งอกเร็ว ปลูกโตง่าย

มะกรูดถือว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งใบที่นำไปประกอบอาหาร หรือผลที่นำไปทำแชมพู หรือทำความสะอาดก็ดีมาก

วันนี้จึงจะพามา เ พ า ะ เมล็ดมะกรูดกัน

เตรียม

ผลมะ ก รู ด แก่ มี ด/ช้อน/ถาดรอง ถุง เ พ า ะ กล้า กระถาง ดินปลูก

ปุ๋ ย คอก กาบมะพร้าว สั บ

ขั้นตอน

เอาผลมะ ก รู ด แก่มาฝานเอาเมล็ดออก คัดเลือกเมล็ด พั น ธุ์ ที่สมบูรณ์ไว้ในถาด แล้วนำเมล็ดไปล้างให้สะอาด เพื่อให้ ผิ ว ที่เคลือบลื่น ๆ นั้นหลุดออกไป แล้วนำไปผึ่งแดด สัก 2 – 4 วัน

เตรียม ดิ น ปลูก เป็นดินร่วนปนทราย มาผสมกับ ปุ๋ ย คอกใส่ถุงเพาะกล้าไว้

พอเมล็ดแห้งแล้วเราก็เอามาเพาะลง ดิ น ได้เลย จัดการรดน้ำให้ชุ่มแต่ระวังอย่ าให้แฉะจนเกินไป วางในที่มีแสงแดด ส่ อ ง ถึงและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

พอต้นกล้างอกออกมามีใบสัก 3 – 4 ใบ ก็ค่อย ย้ า ย ไปลงในถุงดำได้เลย

รอให้ต้นกล้าสูงสัก 30 ซม ก็ค่อย ย้ า ย ไปลงแปลงปลูกหรือกระถางที่เตรียมไว้ เอากาบมะพร้าวมาคลุมหน้าดิน รั ก ษ า ความชื้นไว้

ในช่วงแรกอาจจะต้องคอยดูไม่ให้ขาดน้ำ แต่ อ ย่ า รดน้ำแฉะจนเกินไป ดินที่ใช้ปลูกจะต้องระบายน้ำได้ดีไม่ให้มีน้ำขัง

และกระถางต้องวางในที่มีแสง แ ด ด ส่องถึงเพราะต้นมะกรูดชอบแดดมาก ๆ และควรจะเปลี่ยนดินปลูกทุก 2 ปี จะได้มี ส า ร อาหารบำรุงต้นอยู่เสมอ

ทยอยเด็ดใบมะกรูดไปใช้ประกอบอาหารได้เลย ถ้ากิ่ง ย า ว เกินไปก็อาจจะขดกิ่ง ย า ว ๆ เป็นวงกลมทาบไปกับดิน จะทำให้ ง อ ก กิ่งขึ้นมาใหม่

ขอบคุณที่มา k a s e t chaoban

Facebook Comments