พา เ ลี้ ย ง ปูนา ให้เป็นปู นิ่ ม ทำกำไร 3-5 เท่า

การเปลี่ยนปูนาเป็นปูน า นิ่มเป็นผลิต ภั ณ ฑ์ ที่น่าสนใจ และสามารถเพิ่มคุณค่ าปูนาให้สูงขึ้นได้ โดยปกติปูนาจะ ซื้ อ ข า ย กันกิโลกรัมละ 40 บาท (ราคาแต่ละทีและบาง ฤ ดู กาลอาจจะไม่เท่ากัน)

แต่ถ้าเป็นผลิ ต ภั ณ ฑ์ปูนิ่ม ราคาก็จะสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 100-200 บ า ท เป็นต้น

ปูนานิ่มมีข้อดีที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด สามารถบริโภคได้ทั้งตัว มีปริมาณ แ ค ล เ ซียมและไ ค ตี นต่อน้ำหนัก 1 กรัม สูง เมื่อเปรียบเทียบกับปูนาทั้งตัวที่ยังไม่ลอกคราบ

ปูนานิ่ม เหมาะสำหรับสตรีหรือผู้สูงอายุที่ต้องการแคลเซียม ไ ค ตินและไคโ ต ซ า น ไปช่วยเสริมก ร ะ ดู ก สะดวกต่อการนำไปปรุง อ า ห า ร ที่นิยมมาก ได้แก่ นำไปชุ บ แป้งทอดกรอบรับประทานทั้งตัว

ทำปูนาให้เป็นปู นิ่ ม ได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ ปูนาสามารถนำมา ผ ลิ ต เป็นปูนิ่มได้เช่นเดียวกับปูทะเล ปูดำหรือปูม้า

แต่ต้องเป็นปู ตั ว ผู้เพราะจะ ล อ ก คราบได้เร็วและง่ายกว่าปูต้ว เ มี ย

อุปกรณ์การ เ ลี้ ย ง ปูนาให้เป็นปูนิ่ม สามารถใช้การ เ ลี้ ย ง แบบเดียวกับการเลี้ยง กุ้ ง ก้ามแดงแบบคอนโดจะดีที่สุด ใช้น้ำวน แต่ระดับน้ำควรอยู่ 1.5-2.5 นิ้ว

ควรใส่อิ ฐ ม อ ญ หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้ในอัตราพื้นที่ 2 ใน 5 ของพื้นที่ว่าง ให้มีระดับเท่าผิ ว น้ำหรือสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อให้ปูขี้นมาพักเล่นได้

การให้อาหารปู

การให้อาหารปูสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือวันเว้นวัน อาหารที่ใช้เลี้ยงปู ได้แก่ ข้าวสุกจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้ปลาที่ สั บเป็นชิ้นเล็กๆ กุ้งฝอย ผักบุ้ง

ข้อควรระวังก็คืออ ย่ า ให้อาหารปูมากเกินไปและต้องคอยหมั่นสังเกตดูว่าให้อาหารแค่ไหนปูถึงจะกินหมด เพราะถ้ามีอาหารเหลือ บ่เลี้ยงจะสกปรก ทำให้ปูเป็นโ s ค ได้ นอกจากนี้ควรหมั่นทำความสะอาดบ่อเลี้ยงด้วย

วิธีการทำปูนาให้เป็นปูนิ่ ม

ปูนิ่ม คือ ปูที่ลอกคราบ จะต้องเลี้ยงแบบขังเดียวป้องกันปูทำ ร้ า ย กัน ทำให้ต้องเลี้ยงปูในปริมาณที่มาก ๆ เพราะปูจะล อ กคราบไม่เท่ากัน หากเลี้ยงน้อยจะไม่คุ้มเพราะมีการดูแลหลายขั้นตอน

ปู 1 ตัว จะใช้เวลาลอกคราบประมาณ 1/2-1 ชั่วโมง บริเวณเลี้ยงห้ามเสียงดัง เพราะจะทำให้ปูที่กำลังล อ ก คราบตกใจ และ ต า ยได

เมื่อปูลอก ค ร า บ แล้วควรจับปูภายใน 2 ชั่วโมง นำไปล้างทำความสะอาด แพ็คใส่กล่องพลาสติกแล้วนำไปแช่แข็ง เพื่อจำหน่าย

ขอบคูณแหล่งที่มา https://kasetnana.blogspot.com/2017/02/3-5.html

Facebook Comments