ปลูก ผั ก ชีในแก้ว ก า แฟ เคล็ดลับ ป ร ะ หยั ด พื้นที่

ไอเดียการปลูกผักชีแบบง่าย ที่ประหยัดพื้นที่ และช่วยลดขยะอีกด้วย นั่นคือการปลูกในแก้วกาแฟ มีวิธีทำ อ ย่ า ง ไร ไปดูกันเลยค่ะ

เตรียม

แก้ว พ ล า ส ติ ก เหลือใช้ ดินปลูก เมล็ด พั น ธุ์ ผักชี ปุ๋ ย คอก และ เ ศ ษ ใบไม้แห้ง

ขั้นตอนการเตรียมดิน

นำปุ๋ ย คอกมา ผ ส ม เข้ากับเศษใบไม้แห้งในปริมาณเท่า ๆ กัน หรืออัตรา 1 : 1 จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม แล้วตากดินไว้ประมาณ 7 วัน

ขั้นตอนการ ป ลู ก ผักชี

เอา เ ม ล็ ด แช่น้ำแล้วก็เอาไปผึ่งลม

เ จ า ะ รู ที่ ก้ น แก้วพลาสติก แล้วก็เอาดินที่ ห มั ก ไว้นั้นมาใส่ให้เต็มแก้ว

เอา เ ม ล็ ด ผักชีมาหยอดลงไปในแก้วสัก 4 – 5 เมล็ด แล้วก็เอา แ ก ล บ มาโรยกลบเอาไว้

รดน้ำให้ชุ่ม วันต่อไปต้องรดน้ำผักชี 2 ครั้ง/วัน เช้า – เย็น แล้วก็เอาไปวางไว้ในพื้นที่ แ ด ด รำไรจะทำให้ผักชี เ จ ริ ญ เติบโตได้ดี

พอเริ่มงอกแล้ว ให้เลือกแค่ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ในแก้วสัก 3 ต้น เพื่อจะให้ ส า ร อาหารนั้นเลี้ยงต้นที่เหลืออยู่ อ ย่ า ง เพียงพอและทั่วถึง

จากนั้นก็รอไปอีกประมาณ 30 – 45 วัน ก็เก็บมาทานได้

ขอบคุณที่มา k a s e t c haoban

Facebook Comments