บอนสีที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของ

ต้นบอนสี ถือเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงาม และกำลังเป็นที่นิยมของนักปลูกในปัจจุบัน วันนี้จึงนำบอนสีแต่ละชนิดที่สวยงามจนต้องน่าเป็นเจ้าของมาฝากกัน

อันดับที่ 1 บอนสีบอนแดง

บอนสี บอนแดง เป็นบอนสีที่แผ่นใบหรือพื้นใบมีสีแดง

อันดับที่ 2 บอนสีลูกไม้ป่าก้านดำ

บอนสีลูกไม้ป่าก้านดำมีลักษณะ พื้นใบมีสีเขียวปนสีขาว แต่ส่วนใหญ่เป็นสีขาวอาจมีสี เ ขี ย ว ด่างประปรายหรือเส้นรอบ ๆ ใบเป็นสีเขียวส่วน เ ส้ น กลางใบหรือเส้นใบนั้นมีสีแดงหรือสีชมพูสวย ลักษณะรูป ท ร ง ของใบเป็นรูปหัวใจ จัดเป็นบอนสีประเภทบอนไม่ กั ด สี

อันดับ 3 บอนสีอิเหนา

บอนสีอิ เ ห น า พื้นใบมีสีขาวและสีเขียวที่โดดเด่น สีของแผ่นใบมีสีขาวเป็นหลัก ส่วนบริเวณ เ ส้ น ใบหรือเส้นกลางใบมีสีเขียว

อันดับที่ 4 บอนสี ส า ย ชล

บอนสี ส า ย ชล แผ่นใบประกอบไปด้วย 3 สี คือสีเขียว สีขาวและสีชมพู/สีแดงพื้น ใบจะเป็นสีเขียวและสีขาวด่าง จัดเป็นบอนสีประเภทบอนป้าย เนื่องจากเราจะเห็นพื้นใบเป็นสีเขียว

และมีสีขาวด่างบริเวณตรงเส้นใบ ส่วนตรง ป ล า ย ใบนั้นจะมีสี แ ด ง ที่มีลักษณะเหมือนโดนป้ายเป็นแถบสี

อันดับที่ 5 บอนสีฮกหลง

บอนสี ฮ ก หลงเป็นบอนสีสาย พั น ธุ์ เก่าแก่และได้รับความนิยมเป็น อ ย่ า ง มาก เนื่องจากสีของใบที่มีสีแดงและจัดเป็นประเภทบอน กั ด สี

โดยเริ่มแรกจะเป็น บ อ น สีจะมีเขียวก่อนและเมื่อเริ่มมีการ เ จ ริ ญ เติบโตที่มากขึ้นก็จะมีสีชมพูรวมถึงจะเห็นลวดลายที่เด่นชัดขึ้น

อันดับที่ 6 บอนสีสาวสันกำแพง

บอนสีเสากำแพงเป็นพันธุ์หา ย า ก เป็นบอนกัดสี ลักษณะของใบเป็นใบ ย า ว มีรอยหยัก ลวดลายสวยงาม ยิ่งต้นโตมากเท่าไหร่สีสันก็จะยิ่ง ส ว ย มากขึ้น

อันดับ 7 บอนสีชมพูอันดามัน

บอนสีชมพู อั น ด า มั น พื้นใบมีสีเขียวชอุ่มด่างขาวเล็กน้อย เส้นใบมีสีชมพูสดทำให้มีลักษณะโดดเด่นดูสวยเป็นพิเศษ

อันดับที่ 8 บอนสี ง้ า ว กวนอู

บอนสีง้าวกวนอูแผ่นใบมีลักษณะ ย า ว คล้ายอาวุธของกวนอู(ซึ่ง ก ว น อูนั้นเป็นหนึ่งในนักรบของสามก๊ก)และพื้นใบมีสีแดง

อันดับที่ 9 บอนสีกาบเขียว

บอนสีกาบเขียวแผ่นใบมีสีเขียวชอุ่ม ใบเป็นลักษณะ ก า บ คล้ายกับผักกาด เป็นต้น บ อ น ที่ไม่กัดสี เมื่อโตขึ้นสีจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป เลี้ยงง่ายและชอบน้ำ

อันดับที่ 10 บอนสี เ มื อ ง ใหม่

บอนสีเมืองใหม่รูป ท ร ง คล้ายใบบัวมีสีที่แปลกใหม่ เนื่องจากเกิดจากการ เ พ า ะ พั น ธุ์ ขึ้นมาใหม่ จึงทำให้ใบมีลักษณะใบกลมคล้ายกับใบบัว พื้นใบเป็นสีขาว เส้นใบสีเขียวอ่อนสีแดงหรือมี ร อ ย ปะเป็นจุดสีแดงตามบนแผ่นใหม่มีอายุนานถึง 5-6 เดือน

Facebook Comments