ท่านช้างเอราวัณ แนะนำไปไหว้

ช้างเอราวัณเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มาก ผิวกายสีขาว มีหัว 33 หัว แต่ละหัวมีงาเจ็ดงา แต่ละอัน ย า ว สี่ล้านวา แต่ละงามีสระโบกขรณีเจ็ดสระ แต่ละสระมีกอบัวเจ็ดกอ

แต่ละกอมี ด อ ก บัวเจ็ดดอก แต่ละ ด อ ก มีกลีบเจ็ดกลีบ แต่ละกลีบมีเทพธิดาฟ้อนรำเจ็ดองค์ แต่ละองค์มีบริวารอีกเจ็ดนาง

รวมได้ว่า ช้างเอราวัณ มี 33 หัว มีงา 231 งา มีสระบัว 1,617 สระ มีกอบัว 11,319 กอ มี ด อ ก บัว 79,233 ด อ ก กลีบบัว 554,631 กลีบ เทพธิดา 3,882,417 องค์ และบริวารของเทพธิดาอีก 27,176,919 นาง

บทบาทและหน้าที่อันสำคัญของช้างเอราวัณ คือ เป็นพาหนะที่นำเสด็จพระอินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งบนสวรรค์และมนุษย์โลก เพื่อดูแล ทุ ก ข์ สุขของชาวโลก

เป็นช้างศึกให้พระอินทร์ ออกไปทำการรบกับพวก อ สู ร ทำหน้าที่ดูแลโลกทางด้านตะวันออกควบคู่กับพระอินทร์

และเนื่องจากพระอินทร์ทรงหัวหน้าเทพที่กำกับดูแลดินฟ้าอากาศ มีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธ เป็น ศั ต รู กับความแห้งแล้ง นำความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มฉ่ำสู่โลกมนุษย์

ช้างเอราวัณ จึงมีหน้าที่ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์ ให้พระอินทร์บันดาลให้เกิดน้ำจากฟ้า ต ก ลงสู่โลกมนุษย์

โดยเฉพาะประเทศทางเอเซีย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จึงประทับใจและชื่นชมในตัวช้างเอราวัณที่ทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลก

ช้างเอราวัณถือว่าเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์

ด้วยเหตุนี้ช้างเอราวัณจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญ อ ย่ า ง หนึ่งของพระอินทร์ สัญลักษณ์ของการกระทำดี และสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

ซึ่งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นประติมา ก ร ร ม ลอยตัวรูปช้าง 3 เศียร ซึ่งในทางวรรณคดีไทยเอราวัณซึ่งมีเศียรทั้งหมด 33 เศียร แต่เนื่องจากปัญหาขนาด และโครงสร้างที่ซับซ้อนจึงลดมาเหลือเพียง 3 เศียร

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท บริเวณที่ ตั ด กับถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

สำหรับใครที่เดินทางไปบนบาน ศ า ล กล่าว แก่สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แห่งนี้ ส่วนใหญ่นั้นมักจะ ไปขอ เ รื่ อ ง ของการงาน หลายคนประสบความสำเร็จกัน อ ย่ า ง ถ้วนหน้า

ทำให้บอกกันปากต่อปาก จากคำพูดของใครหลายคนต่างพากันแห่มา แ ก้ บน จำนวนมากเช่นเดียวกัน

ค า ถ า บูชาองค์ช้างเอราวัณ

ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวให้ชัดเจน โอมเอราวะณะ คะขัง ปูเชมิ ให้ท่อง 3 หรือ 9 จ บ

บอกชื่อตนเองแล้ว อ ธิ ษ ฐ า น ขอพระในสิ่งที่ต้องการ บอกบุญให้ผู้อื่นรู้ ขอให้ชีวิตดีขึ้นในทุกเข้าที่ตื่นมา

ซึ่งถ้าหากใครได้บูชา ได้บนบาน ศ า ล กล่าว เชื่ อกันว่าจะประสบความสำเร็จ ทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีเกิ ดขึ้นในชีวิต

เป็นความเชื่อ ส่วน บุ ค ค ล โปรดใช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ในกา รอ่าน

Facebook Comments