ทำไม ถ ว า ย น้ำ 1 แก้ว ได้บุญใหญ่กว่าสร้าง วิ ห า ร

การทำ บุ ญ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด ไหว้พระทำบุญ การใส่ บ า ต ร ในตอนเช้า การถวาย สั ง ฆ ท า น การช่วยเหลือผู้ที่ ย า ก ไร้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆ ในการสร้าง บุ ญ สร้างคุณความดีที่ติดกับตัวของเราไปตลอด

ถวายน้ำแค่ 1 แก้ว แต่ทำไมบุญมากกว่าสร้างวิหาร

หลายเรื่องของการสร้างบุญที่อาจจะยังสับสนกัน การสร้างบุญที่เกิดอานิสงส์มากนั้น ไม่ใช่การใช้เงินมาก แต่ด้วยอะไร

ย า ย คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ก็ไม่เดือดร้อน อ น า ท ร ใจ

เพราะจิตนั้นอิ่ม จิตนั้นปิติทุกวัน ด้วยการถวายน้ำสะอาด บ ริ สุ ท ธิ์ หน้าองค์พระปฏิมาทุกวัน ก่อนถวายน้ำ ย า ย จะสงบจิตให้นิ่ง ในระดับที่ไม่มีเรื่องอื่นกวนใจ ไม่ ส่ า ย ไม่แว่บไปแว่บมา

ก่อนถวายน้ำ ย า ย สมาทานศีล 5 ง่ายๆ แต่ปักจิต ปักสัจจะเลย แบบต่อให้จะไม่มีชีวิตก็จะไม่ละเมิด ไม่ล่า สั ต ว์ ไม่คดโกงเอาเปรียบ ไม่ยุ่งกับคนมีครอบครัว ไม่ โ ก ห ก พูดเพ้อเจ้อ ไม่กินของ มึ น เ ม า

ง่ายๆ แต่ทรงพลัง และถวายน้ำพร้อมทำเจริญภาวนาพร้อมกันว่า

ขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพิจารณาน้ำสะอาดตรงหน้า ดัง จิ ต ที่ไม่ขุ่นมัว จิตที่สะอาด การ บู ช า ที่ไม่มีอะไรแอบแฝง

ต่อจากนี้ทุกลมหายใจจะพิจารณาทุก อ ย่ า ง ด้วยสติ ทุกเรื่องเข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อน

ด้วยความสะอาดแห่ง จิ ต ทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้ พร้อมกับให้ อ ภั ย ทานกับทุกสิ่ง ทุกคน ทุก ส ร ร พ สั ต ว์

ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหน ขอจบขอสิ้น เ ว ร กันไปเถิด

การสร้างบุญแบบนี้ครบทั้งทาน ศีล ภาวนา การให้ อ ภั ย ทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียว ผลบุญย่อมมาก ย่อมส่งผลกับผู้สร้าง

ผิดกับการสร้างวิหาร ที่หวังจะเอาชื่อตนเองติด เพื่อประกาศบุญบารมี หรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจ ดังที่คนที่มีอำ น า จ ชอบทำกัน

หรือเอาเงิน ห ล ว ง ของ ห ล ว ง แรงงานคนไปสร้าง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่

บุญก็ได้ตามเหตุ ถ้าเหตุดี ถ้าเจตนาดี ก็ได้มาก

แต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลส ตามเจตนานั้น

และที่บอกว่าทำไมน้ำสะอาดแก้วเดียว ได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร เพราะการถวายน้ำถึงพร้อมมีการให้ อ ภั ย ทาน

อานิสงส์ของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน เทียบไม่ได้เลยกับการให้ อ ภั ย ทาน รวมถึงธรรมทานด้วย

แต่การสร้างวิหารทานด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยการสืบทอด ด้วยการยังประโยชน์แก่สาธุชน และผู้ปฏิบัติ ธ ร ร ม พระสงฆ์ ยังคงเป็นบุญใหญ่ และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำรุด

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิ ธ ร ร ม

ขอบคุณที่มา g a n g b eauty

Facebook Comments