ทำน้ำอีเอ็ม ร ด กอไผ่หน่อ เ กิ ด เต็ม

หน่อไม้ เป็น วั ต ถุ ดิบหลักของการนำมาประกอบอาหารที่ทำได้หลาย อ ย่ า ง สำหรับคนที่ปลูกไผ่ กว่าจะรอให้หน่อเกิดหลังจากเก็บผลผลิต ค่อนข้างต้องใช้เวลา วันนี้จึงนำวิธีการทำน้ำอีเอ็มไว้รดไผ่มาฝากกัน

เตรียม

1 น้ำมะพร้าว 1 ลูก

2 น ม เปรี้ยว 1 ขวด

3 น้ำ แ ป้ ง ข้าวหมาก 1 ช้อนโต๊ะ

4 ซีอิ้วดำหรือซีอิ้วหวาน 1 ช้อนโต๊ะ

5 เหยือกน้ำ ขวดพลาสติก

วิธีทำ

1 เทส่วน ผ ส ม ทั้งหมดลงในเหยือก แล้วคนให้เข้ากัน

2 เทใส่ขวดพลาสติกเก็บไว้ (อ ย่ า เทเต็มขวด ให้เหลือช่องว่างไว้ อ ย่ า ง น้อย 1/4)

3 ปิดฝาขวดให้แน่น ห้ามเปิดฝาขวดเด็ด ข า ด

4 หมักไว้ 7 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดน แ ด ด แล้วนำไปใช้หมักได้เลย

การนำไปใช้ นำหัว เ ชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์ (EM) 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตร ใช้รดหรือ ฉี ด พ่ น ต้นไม้ ทุกๆ 5 – 7 วัน หรือใช้เป็นหัว เ ชื้ อ ตั้งต้น

วิธีใช้และประโยชน์อีเอ็ม

1 ผ ส ม น้ำในอัตรา ๑:๑๐๐๐ (EM ๑ ช้อนโต๊ะ กากน้ำตาล ๑ ช้อนโต๊ะ : น้ำ ๑๐ ลิตร) ใช้ ฉี ดพ่นรดราด พืช ให้ทั่วจากดิน ลำต้น กิ่งใบ และนอกทรงพุ่ม ทุก ๓ วัน

2 ไม้ ด อ กไม้ประดับเดือนละ ๑ ครั้ง การใช้ จุ ลิ น ท รี ย์ สดในดิน ควรมีอิน ท รี ย วัตถุปกคลุมด้วย เช่น ฟางแห้ง ใบไม้แห้ง ฯลฯ เพื่อ รั ก ษ า ความชื้นและเป็นอาหารของจุ ลิ น ทรีย์ต่อไป

ข้อควรระวัง

1 การ ห มั ก ก่อให้เกิด แ ก๊ ส แนะนำให้ใช้ขวดน้ำ อั ด ลมป้องกันการระ เ บิ ด และเวลาเปิดฝาขวดใช้งาน ให้เปิดช้าๆ คลายฝาขวดออกทีละนิด ให้ แ ก๊ ส ค่อยๆ อ อ กให้หมด

2 สู ต ร ทำหัว เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรีย์ (EM)ใช้ ห มั ก อะไรก็ย่อยสลายเร็ว สามารถนำไปห มั ก หรือนำไปทำน้ำ ห มั ก ชีวภาพต่างๆ เช่น น้ำหมักซาวข้าว น้ำหมัก ยอ ด พื ช น้ำหมักผลไม้

ขอบคุณที่มา สู ต ร ร.ต.อ ส า ม า ร ถ นารถสูงเนิน

Facebook Comments