คนในกะลา มักแปร เ จ ต น า คนอื่นผิดเสมอ

คนที่ใจคับแคบ คนคิดลบ ไม่ว่าจะทำเช่นไร มักแปร เ จ ต น า คำพูดของคนอื่น ไปในทางที่ผิดเสมอ

คนที่ใจกว้างใหญ่ คนที่คิดบวก ไม่ว่าจะพูดอะไร มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่น ไปในทางที่ดีอยู่เสมอ

สำคัญอยู่ที่เราเห็นเป็นใคร ใจ แ ค บ หรือใจกว้าง

หากคุณเห็นคนรอบข้างเป็น เหมือนผัก เหมือน ห ญ้ า คุณก็ถูกผักหญ้าปกคลุม คุณก็คือกระถางหญ้า

คุณเห็นคนรอบข้างเป็น เ พ ช ร นิลจินดา คุณก็ถูกของล้ำค่าปกคลุม คุณก็คือ พ า น ใส่เพชรนิลจินดา

ชีวิตคนเรา ต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่น ชื่นชมในข้อดี ลืมข้อ ด้ อ ย ของเขา

ใจคุณกว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น

ถ้าเรารู้จักเหตุ ก็สร้างเหตุขึ้น สร้างเหตุดีๆ ผลดีๆ มันก็เกิดตามมาเอง แต่คนเราไม่ทำ อ ย่ า ง นั้น

ส่วนมากต้องการอะไรดีๆ แต่ไม่คิดดีๆ ไม่ทำอะไรดีๆ แล้วสิ่งดีๆ มันจะเกิดมาจากไหนได้ ในเมื่อใจยังแคบ มันก็ย่อมพบแต่สิ่งที่ไม่ดี อยู่ในโลกแคบๆนั่นแหละ

เมื่อได้สิ่งไม่ดี ใจมันก็เกิดเป็น ทุ ก ข์ เป็นร้อนขึ้นมาทันที

จิตใจของคุณ ยิ่งคุณใจกว้างเท่าใด คำพูดแบบไหน กิ เ ล ส อะไรมาหลอกล่อ ก็ทำอะไรไม่ได้

แต่หากจิตใจเราแคบ โลกเรา แ ค บ เพียงใด ต่อให้ไม่มีอะไรมาหลอกล่อ เราก็มโนคิด ร้ า ย ไปเองได้

Facebook Comments